OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vydávanie poľovných lístkov

Organizácia OPK

Vydávanie poľovných lístkov

Informácia o vydávaní poľovných lístkov a predlžovaní ich platnosti


Obvodná poľovnícka komora v Kežmarku podľa § 51 ods. 1 č. 274/2009 Z. z. zákona o poľovníctve od 1. júna 2010 vydáva poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a platné poľovné lístky odníma.

Druhy poľovných lístkov:
a) poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky
b) poľovný lístok pre cudzincov

Poľovné lístky sa vydávajú:
-  na týždeň, mesiac,  jeden, päť alebo desať  rokov pre občana Slovenskej republiky  a cudzinca, osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,
-   na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom, platnosť takéhoto poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí.

Obvodná komora vydá poľovný lístok osobe, ktorá preukáže že:
-   je staršia ako 16 rokov,
-  má miesto trvalého pobytu v pôsobnosti obvodnej komory, to neplatí pre občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
-   zložila skúšku z poľovníctva [podľa § 50 ods. 1 písmena a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole, alebo je poslucháčom alebo absolventom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom; doklad o vykonanej skúške z poľovníctva je verejnou listinou,
-   je členom komory,
-   je poistená proti škodám spôsobených pri výkone práva poľovníctva počas platnosti PL /§52 zákona 274/2009 Z. z.
-   zaplatila poplatok za vydanie/ predĺženie platnosti  poľovného lístka.
Žiadosť o vydanie  alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive " Žiadosť o vydanie/ predĺženie platnosti poľovného lístka " doloženú predpísanými náležitosťami,  podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL. (do 1.12.)
Poplatky za vydanie, alebo predlženie platnosti PL sú nasledovné:

Vydanie                                      predlženie platnosti
týždenný           10 €                          -
mesačný           20 €                           -

ročný                 10 €                          5  €      
5-ročný             40 €                         20,-
desaťročný       80 €                         40 €
nad 62 rokov     40€
na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov SOŠ alebo VŠ na ktorej je poľovníctvo
povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom
                           30 €


V rámci zmluvy SPZ s poisťovňou Allianz
Slovenská poisťovňa, a.s. je možnosť poistenia prostredníctvom OkO SPZ  podľa § 51 ods.4 písm c/ zákona 274/2009 Z.z.

(Poistná zmluva ALLIANZ č. 511 033 133
Vestník SPZ č.1/2010, zmena č. 5 / apríl 2014)
-užívatelia PR, ktorí predpokladajú vydanie poľovného lístka pre cudzincov upozorňujeme, aby žiadosť o  vydanie  poľovného lístka vypísali a priložili potrebné prílohy v súlade s § 51 ods. 5 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z.,min. 7 dní vopred.

Poplatky za vydanie poľovného lístka pre cudzincov

v rámci EÚ:  
              vydanie                                            predlženie
týždenný    10,-€                                                  -
mesačný     20,-€                                                  -
ročný          10,-€                                                  5,-
5-ročný       40,-€                                                 20,-
10-ročný     80,-€                                                 40,-

mimo krajín EÚ:
            vydanie                                             predlženie
týždenný    50,-€                                                     -
mesačný    80,-€                                                     -
ročný - ak je doba povoleného pobytu minimálne  rok a viac
                120,-€                                                 60,-

5-ročný - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5rokov a viac
                200,-€                                               100,- 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky