OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úlohy a poslanie OPK

Organizácia OPK

ÚLOHY A POSLANIE OPK


1. Názov a poslanie

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len komora) vznikla na základe zákona č. 274/ 2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a člení sa na obvodné poľovnícke komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode obvodného lesného úradu.

ØObvodná poľovnícka komora v Kežmarku  (OPK Kežmarok) je súčasťou Slovenskej poľovníckej  komory a združuje poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a uživateľov platných poľovných lístkov s trvalým bydliskom  v okrese Kežmarok, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek.
ØZákladnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a   fyzické osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch a právnické osoby, ktoré majú v činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie.
ØSPK, jej organizačné zložky a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbajú o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a zachovávanie poľovníckej etiky.

2. Úlohy SPK - OPK

Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä
a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],
b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva
c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),
d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky strelectva a kontrolné streľby členov komory,
f) organizuje poľovnícku kynológiu  a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,
h) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
i) spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,
j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo, alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky