OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Snem OkO SPZ Kežmarok

Organizácia OkO SPZ

     
                                     
Snem OkO SPZ Kežmarok

        Päťročné funkčné obdobie sa skončilo a 20. 4. 2017 sa konal už II. Snem OkO SPZ Kežmarok.
   
Účasť pozvaných delegátov bola na veľmi dobrá ( 89,3 % ). Atmosféra na sneme ešte lepšia. Všetci
   
účastníci snemu boli spokojní s prácou súčasného predstavenstva, čo svojim poďakovaním  
    
ohodnotil aj Ing. Peter Kutarňa  (zástupca z PZ Dunajec Spišská Stará Ves) a zvlášť vyzdvihol prácu
    
predsedu  DR -  kontrolného senátu  Mgr. Ing. Sergeja Kollára a jeho členov.

          Mgr. Nevický predniesol  správu o činnosti predstavenstva za predchádzajúce volebné obdobie.
     
OkO SPZ udeľuje návrhy na vyznamenania, od posledného snemu sme udelili 65 ocenení našim členom.
     
Ďalej spoločne s OPK družobne spolupracuje s ČMJ v Lanškroune, jedna sa o návštevy na významné
    
podujatia ako sú poľovnícke dni v Kežmarku a pod.
     SPZ plní na úseku poľovníctva úlohy vyplývajúce z § 3 ods. 1 Stanov SPZ, OPK ju nepoverila žiadnymi
     
úlohami, nakoľko je plne výkonná na úseku poľovníctva. Týmto program činností OkO SPZ  je veľmi
     
minimálny.

 
        Rada OkO SPZ Kežmarok schválila na nasledujúce volebné obdobie päťčlenné predstavenstvo a
     
to – predseda, podpredseda a traja členovia predstavenstva. Predsedajúci Ing. Jaroslav Lizák navrhol
     
hlasovať o forme voľby. Za predsedu bol predstavenstvom navrhnutý Ing. Vladimír Klein, Ing. Milan
      
Krajanec  navrhol Eduarda Kriššáka. Nakoľko boli  dvaja záujemcovia o funkciu predsedu, prítomnými
     
boli odsúhlasené voľby tajné. Výsledky volieb: E. Kriššák – 16 hlasov, Ing. Klein – 6 hlasov, 3 volebné
     
lístky neplatné. Za podpredsedu bol predstavenstvom navrhnutý E. Kriššák, nakoľko bol zvolený za
     
predsedu, z pléna bol navrhnutý za podpredsedu Ing. Jaroslav Lizák, ten kandidatúru prijal. Delegáti
      
rozhodli pri jednom kandidátovi o verejnom hlasovaní. Ing. Jaroslav Lizák bol 24 delegátmi s hlasom
      
rozhodujúcim zvolený za podpredsedu OkO SPZ, 1 sa hlasovania zdržal. Za ďalších troch
      
členov predstavenstvo navrhlo - Petra Ježíka, Ing. Vladimíra Kleina a MVDr. Miroslava Polaneka.
     
Verejným hlasovaním ich jednomyseľne delegáti schválili. Dozornú rada OkO SPZ delegáti jednohlasne
     
schválili v zložení: predseda – Ing. Juraj Kulík, podpredseda – Mgr. Ing. Sergej Kollár,
     
členovia – Ing. Peter Fírek, Ján Masleják, Vladimír Iláš a Roman Krolčík.

  
         Na záver sa Mgr. Milan Nevický poďakoval za spoluprácu každému, kto sa podieľal na chode
       
OkO SPZ a novému predstavenstvu želá veľa úspechov v práci. Eduard Kriššák novo zvolený predseda
      
sa poďakoval za dôveru,   ktorú mu všetci preukázali zvolením.

                                                                                                                                               Reščáková

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky