OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ako sa stať poľovníkom

osveta

     

                        
Ako sa stať poľovníkom

          Často dostávam otázky od ľudí, čo majú urobiť, ako postupovať, aby sa stali poľovníkmi.

         1. podmienka – vlastniť vysvedčenie o skúške z poľovníctva, alebo vysvedčenie zo strednej
          
či vysokej školy, kde je poľovníctvo povinným, alebo voliteľným vyučovacím predmetom.

          Skúška z poľovníctva – podať žiadosť na prípravu na skúšku z poľovníctva  Obvodnej
          
poľovníckej komore v  mieste trvalého, prípadne prechodného pobytu.
         
Tá Vám oznámi termín a miesto konania prípravy, ďalej výšku poplatku, termín úhrady
         
a ostatné organizačné podmienky.
          
Príprava na skúšku pozostáva z teoretickej, streleckej a praktickej prípravy.
          
Po jej ukončení vykonate záverečnú skúšku z poľovníctva prostredníctvom
          
elektronického vzdelávacieho systému z oblastí:
                                          1. poľovnícka osveta
                                          2. poľovnícka zoológia a biológia
                                          3. starostlivosť o zver a choroby zveri
                                          4. lov zveri a poľovnícke plánovanie
                                          5. poľovnícka kynológia
                                          6. právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany
                                              prírody
                                          7. poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených
                                               pri výkone  práva poľovníctva

          2. podmienka - požiadať Obvodnú poľovnícku komoru  prislúchajúcu podľa miesta trvalého
         
pobytu o vydanie poľovného lístka s predložením príslušných dokladov.
         (
§ 51 zákona č. 274/2009 Z. z. v z. n. p.).


         Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL:

             1. vypísanú a podpísanú žiadosť (nachádza sa v kancelárií OPK)
         
   2. 2x fotografia 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
         
   3. súhlas dotknutej osoby (nachádza sa v kancelárií OPK)
          
  4. potvrdenie o poistení ( členovia SPZ majú toto poistenie v členskom príspevku)
          
  5. občiansky preukaz
          
  6. poplatok za PL
         
   7. vysvedčenie o skúške z poľovníctva, súčasný platný PL
                                                                                         

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky